Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van:

ASF Installatiebedrijf Emmerblok 29 4751 XE Oud Gastel

Inschrijfnummer K.v.K.: 54107334

Artikel 1:

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en/of het verrichten van werkzaamheden van Airservice Fijnaart B.V., gevestigd te Roosendaal, hierna te noemen “Airservice Fijnaart B.V.
 2. De koper c.q. de opdrachtgever zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet alleen op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 5. Door Airservice Fijnaart B.V. te vervaardigen c.q. door de wederpartij verstrekte adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als “de bescheiden”. Deze bescheiden kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d..
 6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 7. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen c.q. deelbestellingen en/of deelopdrachten c.q. vervolgopdrachten.
 8. Indien Airservice Fijnaart B.V. deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Airservice Fijnaart B.V. hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door Airservice Fijnaart B.V. gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien Airservice Fijnaart B.V. uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan Airservice Fijnaart B.V. een opdracht verstrekt c.q. een order plaatst, is Airservice Fijnaart B.V. eerst aan deze opdracht c.q. order gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 3. Airservice Fijnaart B.V. is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra Airservice Fijnaart B.V. zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
 4. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden Airservice Fijnaart B.V. eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes

 1. Alle aanbiedingen c.q. offertes van Airservice Fijnaart B.V. zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Airservice Fijnaart B.V. het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. De in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Airservice Fijnaart B.V. niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 4. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn, dan wel naderhand wijzigen, is Airservice Fijnaart B.V. gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of levertermijnen aan te passen
 5. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of nieuwe opdrachten.
 6. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, is in de prijs van de offerte voor het uitvoeren van werkzaamheden niet begrepen:

  • breek-, metsel-, herstel-, of ander bouwkundig werk van welke aard ook;
  • uitbreidingen van het elektrawerk (meterkasten, stoppengroepen etc.);
  • aanpassingen aan bestaande apparatuur die nodig zijn om de nieuw te leveren zaken optimaal te laten functioneren;
  • hijs- en takelwerk.
 7. Getoonde en/of verstrekte modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, capaciteiten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Airservice Fijnaart B.V. zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 8. Airservice Fijnaart B.V.heeft het recht de kosten verbonden aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits zij de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

Artikel 4: Honorarium, prijzen, tarieven

 1. Tenzij partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, zal Airservice Fijnaart B.V. haar honorarium berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen uurtarief c.q. het gebruikelijke uurtarief van Airservice Fijnaart B.V.
 2. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
 3. De in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals verzendkosten, reiskosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 4. Airservice Fijnaart B.V. is gerechtigd een overeengekomen vast honorarium te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen c.q. verwachte hoeveelheid werk bij het sluiten van de overeenkomst niet goed werd ingeschat door partijen, deze onjuiste inschatting niet te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van Airservice Fijnaart B.V. en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen het overeengekomen honorarium.
 5. Ingeval er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Airservice Fijnaart B.V. bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de wederpartij.
  • Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Airservice Fijnaart B.V. (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, prijswijzigingen bij de door Airservice Fijnaart B.V.ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen, onderdelen e.d., is Airservice Fijnaart B.V. gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
  • Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan Airservice Fijnaart B.V.heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag Airservice Fijnaart B.V. er vanuit gaan dat de consument met de prijswijziging heeft ingestemd.

Artikel 5: Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Airservice Fijnaart B.V.het recht bepaalde leveringen en/of werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Airservice Fijnaart B.V.

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
  • hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d.) en bescheiden, tijdig op de door Airservice Fijnaart B.V. gewenste wijze aan Airservice Fijnaart. ter beschikking stelt;
  • eventuele door de wederpartij aan Airservice Fijnaart B.V. verstrekte gegevensdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;
  • Airservice Fijnaart B.V. op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie. Deze locatie dient te voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;
  • de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden c.q. leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat Airservice Fijnaart B.V. hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
  • de werklocatie in zodanige staat is dat Airservice Fijnaart B.V. ongehinderd haar werkzaamheden kan verrichten c.q. voortzetten;
  • Airservice Fijnaart B.V.. tijdig in staat wordt gesteld zorg te dragen voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;
  • Airservice Fijnaart B.V. op de werklocatie kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas en water. De kosten hiervan zijn voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn eveneens voor rekening van de wederpartij;
  • Airservice Fijnaart B.V. vrije toegang heeft tot toiletten, schaftlokalen of kantines op of bij de werklocatie;
  • op de betreffende locatie voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van afval;
  • er op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar gereedschappen, machines, materialen e.d. van Airservice Fijnaart B.V. opgeslagen c.q. opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze zaken kan plaatsvinden;
  • op de werklocatie de door Airservice Fijnaart B.V. en/of diens onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden;
  • Airservice Fijnaart B.V. vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van kabels, leidingen e.d. op de werklocatie.
 2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens, goedkeuringen en/of bescheiden juist en volledig zijn en vrijwaart Airservice Fijnaart B.V. voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
 3. Airservice Fijnaart B.V. zal de door de wederpartij verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 4. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies c.q. diefstal van en/of overige schade aan de gereedschappen, machines, materialen e.d. die Airservice Fijnaart B.V. tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt c.q. heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie.
 5. De wederpartij staat Airservice Fijnaart B.V. toe naamsaanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.
 6. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Airservice Fijnaart B.V. gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/ of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 7. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Airservice Fijnaart B.V. nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Airservice Fijnaart B.V. om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan

Artikel 7: Levering, (op)leveringstermijnen

 1. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd c.q. de werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Airservice Fijnaart B.V. zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 2. Bij levering c.q. de uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door Airservice Fijnaart B.V. per transactie worden gefactureerd.
 3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand of het magazijn van Airservice Fijnaart B.V. verlaten of voor afhalen ter beschikking staan van de wederpartij c.q. het moment dat de te leveren bescheiden feitelijk ter beschikking staan van de wederpartij.
 4. In afwijking van lid 3 van dit artikel wordt bij consumenten in het kader van deze algemene voorwaarden onder levering verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan van de consument.
 5. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door Airservice Fijnaart B.V. te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de wederpartij. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 6. In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor consumenten dat verzending c.q. transport van de bestelde zaken voor risico van Airservice Fijnaart B.V. is, maar voor rekening van de consument.
 7. Indien het niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten dan wel de zaken aan de wederpartij te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt Ai Service Fijnaart B.V.zich het recht voor de zaken en/of materialen die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Na opslag geldt een termijn van 1 maand waarbinnen de wederpartij Airservice Fijnaart B.V. in staat moet stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten c.q. de zaken alsnog te leveren. Een en ander, tenzij Airservice Fijnaart B.V.uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.
 8. Indien de wederpartij ook na verloop van de in lid 7 van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij in verzuim en heeft Airservice Fijnaart B.V. het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomt en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Airservice Fijnaart B.V. is alsdan gerechtigd de zaken en/of materialen aan derden te verkopen.
 9. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.

Artikel 8: Voortgang, uitvoering overeenkomst

 1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk c.q. de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
  • Airservice Fijnaart B.V. niet tijdig alle noodzakelijke gegevens c.q. bescheiden van de wederpartij heeft ontvangen;
  • Airservice Fijnaart B.V. niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
  • er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen; heeft Airservice Fijnaart B.V.. recht op een zodanige verlenging van de (op)leveringstermijn als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en is zij gerechtigd de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen, bij de wederpartij in rekening te brengen.
 2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd is Airservice Fijnaart B.V. gerechtigd de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.
 3. Airservice Fijnaart B.V. zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, is Airservice Fijnaart B.V. gerechtigd de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.
 4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal Airservice Fijnaart B.V. met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. Airservice Fijnaart B.V. zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de overeengekomen (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft Airservice Fijnaart B.V. in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door haar verrichte werkzaamheden en leveringen.

Artikel 9: Meerwerk

 1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in de aanbieding, offerte of opdracht.
 2. Meerwerk dient schriftelijk tussen Airservice Fijnaart B.V. en de wederpartij overeengekomen te worden. Airservice Fijnaart B.V. is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra Airservice Fijnaart B.V. - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
 3. Verrekening van meerwerk vindt plaats:
  • bij wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
  • bij onvoorziene kostenverhogingen.
 4. Verrekening van meerwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 10: Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn

 1. Indien de overeenkomst (mede) het verrichten van werkzaamheden betreft, is Airservice Fijnaart B.V. gehouden de wederpartij mede te delen dat het overeengekomen werk afgerond en gebruiksklaar is.
 2. Het werk wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien het gebruiksklaar ter beschikking van de wederpartij is gesteld, de wederpartij het werk heeft gecontroleerd en de opleverstaat c.q. werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is getekend.
 3. Het werk wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij binnen een termijn van 2 weken na de mededeling dat het werk afgerond en gebruiksklaar is, niet heeft gereclameerd bij Airservice Fijnaart B.V. of zoveel eerder als de wederpartij het werk - voor zover mogelijk - vóór deze dag al in gebruik heeft genomen.
 4. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het werk, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn en de oplevering van het door Airservice Fijnaart B.V. verrichte en met de wederpartij overeengekomen werk.
 5. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits deze gebreken niet aan een eventuele inge­bruikneming in de weg staan. Indien partijen geen specifieke onderhoudstermijn zijn overeengekomen, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering. Airservice Fijnaart B.V. is verplicht gebreken welke binnen de onderhoudstermijn worden geconstateerd en voor haar rekening komen, zo spoedig mogelijk te (laten) herstellen.
 6. Ingeval de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering c.q. onderhoudstermijn nog gebreken, onvolkomenheden e.d. met betrekking tot het opgeleverde werk constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing.

Artikel 11: Klachten

 1. De wederpartij is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen te vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon dient de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk aan Airservice Fijnaart B.V. te melden.
 2. Overige klachten ten aanzien van de geleverde zaken dienen direct na ontdekking - doch uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan Airservice Fijnaart B.V. te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
 3. Alle klachten ten aanzien van de verrichte werkzaamheden dienen eveneens direct na ontdekking - doch uiterlijk binnen 3 maanden na oplevering van de werkzaamheden - schriftelijk aan Airservice Fijnaart B.V. te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.
 4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Airservice Fijnaart B.V. is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden c.q. worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
 5. Bestelde zaken worden in de bij Airservice Fijnaart B.V. voorradige (groothandels)verpakkingen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven afmetingen, capaciteiten, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Airservice Fijnaart B.V. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
 6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 7. Lid 6 van dit artikel geldt niet voor de consument.
 8. De wederpartij dient Airservice Fijnaart B.V. in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan Airservice Fijnaart B.V. te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de zaak noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat Airservice Fijnaart B.V. ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
 9. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Airservice Fijnaart B.V. te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.
 10. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.
 11. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd c.q. geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 12: Garanties

 1. Airservice Fijnaart B.V. zal er voor zorgen dat de overeengekomen leveringen c.q. werkzaamheden naar behoren en conform de in haar branche geldende normen en wettelijke voorschriften worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen c.q. werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
 2. Airservice Fijnaart B.V.staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
 3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen baseert Airservice Fijnaart B.V. zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze materialen verstrekt over de eigenschappen van deze materialen. Indien voor de geleverde materialen door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Airservice Fijnaart B.V. zal de wederpartij hierover informeren.
 4. Airservice Fijnaart B.V. garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 5. Airservice Fijnaart B.V. garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken aansluiten op reeds bestaande apparatuur van de wederpartij of daaraan gekoppeld kunnen worden en/of in combinatie met deze apparatuur optimaal functioneert, tenzij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 6. Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal Airservice Fijnaart B.V. kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaak c.q. het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs voor de zaken c.q. de werkzaamheden. Een en ander ter keuze van Airservice Fijnaart B.V. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door Airservice Fijnaart B.V. gegeven garanties aanvaardt Airservice Fijnaart B.V. geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is Airservice Fijnaart B.V. slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Airservice Fijnaart B.V. voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien Airservice Fijnaart B.V. aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Airservice Fijnaart B.V. te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van Airservice Fijnaart B.V. niet uitkeert of de schade niet onder een door Airservice Fijnaart B.V. gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Airservice Fijnaart B.V. beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden.
 5. De wederpartij dient Airservice Fijnaart B.V. uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
 6. In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
 7. Indien Airservice Fijnaart B.V. haar werkzaamheden c.q. leveringen dient te verrichten aan de hand van door of namens de wederpartij verstrekte bescheiden, is Airservice Fijnaart B.V. slechts verantwoorde­lijk voor de juiste uitvoering van de werkzaamheden c.q. de deugdelijkheid van de geleverde zaken.
 8. Stelt de wederpartij materialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar, dan is Airservice Fijnaart B.V. verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q. montage, echter in geen geval voor de deugdelijkheid van de materialen of onderdelen zelf.
 9. Airservice Fijnaart B.V. is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door de wederpartij of in opdracht van de wederpartij door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
 10. De wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie, noch Airservice Fijnaart B.V. op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
  • door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens Airservice Fijnaart B.V. verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
  • door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken;
  • door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Airservice Fijnaart B.V.verstrekte of voorgeschreven gegevens, bescheiden of materialen;
  • door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
  • doordat door of namens de wederpartij reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Airservice Fijnaart B.V.
 11. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 10 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Airservice Fijnaart B.V. uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 12. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Airservice Fijnaart B.V. of diens leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Airservice Fijnaart B.V. de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 14: Betaling

 1. Airservice Fijnaart B.V. is te allen tijde gerechtigd om bij het aangaan van de overeenkomst een vooruitbetaling van 50% van de overeengekomen prijs of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
 2. Betaling dient binnen een vervaltermijn van 8 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan Airservice Fijnaart B.V. een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. Indien na aanmaning door Airservice Fijnaart B.V. betaling alsnog uitblijft, is Airservice Fijnaart B.V.bovendien gerechtigd aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 5. De in lid 4 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 25.000,00:
  • 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
  • 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
  • 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
  • 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering.
 6. Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00, is Airservice Fijnaart B.V. gerechtigd aan de wederpartij over de eerste € 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform lid 5 van dit artikel te berekenen en voor het meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat meerdere aan de wederpartij in rekening te brengen.
 7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is Airservice Fijnaart B.V. gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
 8. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is Airservice Fijnaart B.V. gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Airservice Fijnaart B.V. eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 9. Door de wederpartij gedane betalingen zullen door Airservice Fijnaart B.V. ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
  • De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van Airservice Fijnaart B.V. te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op Airservice Fijnaart B.V. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
  • Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Airservice Fijnaart B.V. is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door Airservice Fijnaart B.V. in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde werken c.q. zaken c.q. bescheiden e.d.. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De uitoefening van de in lid 1 van dit artikel vermelde rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan Airservice Fijnaart B.V. voorbehouden.
 3. De wederpartij is niet gerechtigd de door Airservice Fijnaart B.V. geleverde of vervaardigde bescheiden te gebruiken buiten de context van de overeenkomst. Het is de wederpartij verboden deze bescheiden aan derden te verstrekken, derden hierin inzage te verlenen of deze bescheiden te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Airservice Fijnaart B.V.
 4. De wederpartij staat er voor in dat alle door hem aan Airservice Fijnaart B.V. te verstrekken of verstrekte gegevens c.q. bescheiden geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die Airservice Fijnaart B.V. door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart Airservice Fijnaart B.V. voor aanspraken van deze derden.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud

 1. Airservice Fijnaart B.V. behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtin­gen jegens Airservice Fijnaart B.V. heeft voldaan.
 2. 2. De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren zaken, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits hij ten aanzien van zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.
 4. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is de wederpartij niet bevoegd deze zaken op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen.
 5. De wederpartij is verplicht Airservice Fijnaart B.V. direct schriftelijk te informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
 6. De wederpartij is verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Airservice Fijnaart B.V. heeft voldaan zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Airservice Fijnaart B.V. te bewaren.
 7. De wederpartij dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q. inboedelverzekering, dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Airservice Fijnaart B.V. op diens eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 8. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Airservice Fijnaart B.V.. een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Airservice Fijnaart B.V.. en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Een en ander onverminderd het recht van Airservice Fijnaart B.V. op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, middels een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 17: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is Airservice Fijnaart B.V. gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij:
  • in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
  • (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  • door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  • onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  • anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 3. De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 18: Overmacht

 1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of Air Service Fijnaart B.V., is Airservice Fijnaart B.V. gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Airservice Fijnaart B.V. wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Airservice Fijnaart B.V.., van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Airservice Fijnaart B.V.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Airservice Fijnaart B.V. en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstan­digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens Airservice Fijnaart B.V. tot aan dat moment na te komen.

Artikel 19: Annulering, opschorting

 1. Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan Airservice Fijnaart. een door Airservice Fijnaart B.V. nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door Airservice Fijnaart B.V. gemaakte kosten en diens door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Airservice Fijnaart B.V. is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en - naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveringen - 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 2. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Airservice Fijnaart B.V. vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 3. Airservice Fijnaart B.V. is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
 4. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment reeds verrichte werkzaamheden c.q. gemaakte kosten direct opeisbaar en is Airservice Fijnaart B.V. gerechtigd deze bij de wederpartij in rekening te brengen. Airservice Fijnaart B.V. is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingperiode te maken c.q. gemaakte kosten evenals de voor de opschortingperiode reeds gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening te brengen.
 5. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, is Airservice Fijnaart B.V. gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, is de wederpartij gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Airservice Fijnaart B.V. te vergoeden.

Artikel 20: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

 1. Op de tussen Airservice Fijnaart B.V. en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Airservice Fijnaart B.V. is gevestigd, zij het dat Airservice Fijnaart B.V. altijd de be­voegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
 3. De consument is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Airservice Fijnaart B.V. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Airservice Fijnaart B.V. schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats.
 4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, is Airservice Fijnaart B.V. gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of - naar haar keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.


Datum: 01 Januari 2015

Op aanvraag wordt u, geheel vrijblijvend, een exemplaar toegezonden.
Heeft u een storing?

0168-465280

Contact
ASF Installatiebedrijf
Emmerblok 29
4751 XE Oud Gastel
Telefoon:0168-465280
Fax: 0168-462532
Openingstijden
Ma 08:00 - 17:30 uur
Di 08:00 - 17:30 uur
Wo 08:00 - 17:30 uur
Do 08:00 - 17:30 uur
Vr 08:00 - 17:30 uur
Hokkaido logo
Mitsubishi logo
0,05 sec